Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Subsidie voor wie?

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. De subsidieregeling is op 2 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. (LINK NAAR DE STAATSCOURANT Nr. 42366 d.d. 2-12-15)

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Looptijd en indienen

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via Best Vision Groep BV. Wij kunnen u in het volledige traject, indien gewenst, ondersteunen en ontzorgen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres ofwel max. 5555,55 m2. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Voor een Asbest Inventarisatie kunt u terecht bij Best Vision Groep BV. Wij kunnen u in het volledige traject ondersteunen en ontzorgen.

Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

SUBSIDIE AANVRAGEN HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK

Aanvraag en aanvraagtermijn

 • Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak ingediend.
 • Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag voor subsidie vanaf 4 januari 2016 9.00 uur en uiterlijk op 31 december 2019 17.00 uur ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met gebruikmaking van een digitaal formulier beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • De aanvraag gaat vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak.
 • De factuur, bedoeld in het derde lid, bevat ten minste de volgende gegevens:
  • het aantal verwijderde m2 asbestdak;
  • de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid;
  • het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt;
  • de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd, en
  • de ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert.

De subsidie aanvraag kunt U  door Best Vision Groep BV laten verrichten. Voor het tarief van € 80,- excl. 21% btw. doen wij de aanvraag voor U. Wij kunnen u in het volledige traject ondersteunen en ontzorgen.

Vaststelling

 • De minister stelt binnen dertien weken na ontvangst van de subsidieaanvraag de subsidie vast zonder voorafgaande verleningsbeschikking.

Algemene informatie

Er is gekozen voor het verstrekken van subsidie nadat de asbestverwijdering heeft plaatsgevonden. Daardoor kan bij de verstrekking van de subsidie maximaal gebruik worden gemaakt van de informatie die reeds in het proces van asbestverwijdering is verzameld (inventarisatie, melding van verwijdering, sanering, vrijgave e.d.).

Dit vermindert de administratieve lasten voor de aanvrager en maakt controle van de aanvraag zo eenvoudig mogelijk. De aanvrager kan volstaan met de factuur van de verwijdering waarin onder meer de datum van verwijdering en het nummer dat is toegewezen aan het object in het LAVS, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt is opgenomen. De inventarisatie en melding van verwijdering, die de aanvraag valideren, kan rechtstreeks uit het LAVS worden geraadpleegd. Hiermee wordt de procedure eenvoudiger voor de aanvrager. De aanvrager kan de subsidie pas aanvragen nadat de asbestverwijdering is uitgevoerd. Daardoor moet de aanvrager het subsidiebedrag zelf voorschieten.

Omdat er een subsidieplafond is, ontstaat de mogelijkheid dat een asbestverwijdering wordt uitgevoerd maar dat (in het betreffende jaar) geen subsidie meer beschikbaar is. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland periodiek op de website www.rvo.nl de mate waarin het subsidiebudget is benut.

Daarnaast bepaalt de subsidieregeling dat een aanvraag, die wordt ingediend op het moment waarop voor het betreffende jaar het subsidieplafond is bereikt, wordt doorgeschoven naar 1 januari van het daaropvolgende jaar. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragen moeten worden afgewezen wegens het bereiken van het subsidieplafond in het betreffende kalenderjaar, terwijl het opnieuw indienen van een aanvraag in het daaropvolgende kalenderjaar niet meer mogelijk is omdat de termijn waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend, inmiddels is verstreken.

Eigenaren van asbestdaken die de verwijdering pas laten uitvoeren na 2019, of eerder als het totale beschikbare bedrag aan subsidie is uitgeput, komen niet meer voor subsidie in aanmerking.

De aanvraag van de subsidie kan digitaal geschieden. Om in te kunnen loggen, heeft de particuliere aanvrager een DigiD, en hebben bedrijven en non-profitorganisaties eHerkenning (niveau 1) nodig. De subsidie aanvraag kunt U  door Best Vision Groep BV laten verrichten. Voor het tarief van € 80,- excl. 21% btw. doen wij de aanvraag voor U. Wij kunnen u in het volledige traject ondersteunen en ontzorgen.

Aanvragen voor subsidie die later binnenkomen dan zes maanden na de verwijdering van het asbestdak, of buiten de termijn genoemd in het tweede lid van artikel 6, worden afgewezen op grond van artikel 11 van het Kaderbesluit subsidies I en M.


 • Procescertificaat asbestinventarisatie
 • NEN2991 besmettingsonderzoeken
 • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest