Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Bestvision Inventarisaties BV

In de meeste Nederlandse gebouwen die vóór 1993 zijn gebouwd, komt asbest voor. Er zijn maar liefst 3500 verschillende toepassingen van asbest bekend. Het herkennen van al deze toepassingen is dan ook werk voor specialisten.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie door Bestvision Inventarisaties BV verschaft duidelijkheid over de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in een pand of object. Op basis van ter plekke afgenomen grond- en luchtmonsters bepalen wij of aanwezige concentraties asbestvezels de wettelijke normen overschrijden. Onze professionele laboranten maken hierbij gebruik van de allernieuwste Scanning Elektronen Microscopen.

Bestvision Inventarisaties BV biedt drie verschillende vormen van asbestinventarisatie aan:

1. Asbestinventarisatie voor sloop en/of renovatie

In het kader van de Gemeentelijke Bouwverordening is bij aanvraag van een sloopvergunning een asbestinventarisatie wettelijk verplicht. Onderdeel van de inventarisatie is een uitgebreide visuele inspectie waarbij alle ruimten in een gebouw of object worden onderzocht. Waar nodig wordt destructief onderzoek uitgevoerd om de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen in verborgen ruimten in beeld te brengen.

2. Asbestinventarisatie voor risicobeoordeling

Asbesthoudende materialen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor de gebruikers van gebouwen. Een risicoanalyse geeft inzicht in mogelijke gevaren voor de gezondheid. Bestvision Inventarisaties BV brengt alle visueel waarneembare asbesthoudende materialen in kaart en bepaalt op basis hiervan de risico’s per toepassing.

Wij beoordelen diverse risicobepalende factoren zoals gedefinieerd in de verkorte TNO-risicobeoordeling (20 punten lijst). De saneringsurgentie wordt opgedeeld in drie categorieën: sanering op korte termijn (categorie 1), sanering op middellange termijn (categorie 2) en sanering vlak voor sloop (categorie 3).

3. Quick Scan

De Quick Scan van Bestvision Inventarisaties BV is de snelste en voordeligste manier om een globale indruk te krijgen van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw of object. Het onderzoek richt zich alleen op direct waarneembare asbesthoudende materialen en er worden, in tegenstelling tot de bovengenoemde asbestinventarisatiemethoden, geen afmetingen of risico’s bepaald. Dit type onderzoek wordt uitgevoerd om een eventuele aanleiding voor een uitgebreid aanvullend onderzoek te bepalen.

Inventarisatierapporten

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Gezondheidsrisico’s treden pas op wanneer asbestvezels vrij kunnen komen. Bij de meeste verbouwings- of sloopwerkzaamheden moet daarom een asbestinventarisatie rapport worden opgesteld. Er zijn verschillende inventarisatierapporten te onderscheiden, waarvan de belangrijkste zijn:

1. Type A rapport

Hierbij worden alle visueel waarneembare asbest en asbestverdachte materialen in kaart gebracht, soms met gebruik van licht destructief onderzoek. Een volledig type A rapport is nodig om de verplichte sloop- of renovatiemelding bij de gemeente te kunnen doen.

2. Type B rapport

Hierbij worden vermoede, in de constructie verborgen toepassingen die in het Type A rapport concreet zijn benoemd, opgespoord en onderzocht door middel van destructief onderzoek waarbij dieper in de constructie wordt gekeken.

Voor beide onderzoeken c.q. rapportages is het van belang dat alle in het bouwwerk of de constructie aanwezige asbesthoudende materialen systematisch en volledig in kaart worden gebracht. Daarbij moeten ze worden vastgelegd op tekening en voorzien van de juiste informatie om in een volgende fase een veilige verwijdering mogelijk te maken.

De rapportages van Bestvision Inventarisaties BV zijn uitermate volledig. De kwaliteit van een asbestinventarisatie is namelijk doorslaggevend voor het vervolgtraject. Of het nu gaat om de sloop of renovatie van gebouwen of om het bepalen van risico’s in het kader van eventuele aansprakelijkheid. Een goed onderzoek biedt de gewenste zekerheid en voorkomt ongewenste verrassingen en kosten.

Uw gebouw laten inventariseren? Neem contact met ons op


  • Procescertificaat asbestinventarisatie
  • NEN2991 besmettingsonderzoeken
  • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest