Tel: 074 259 27 03
Mobiel: 06 53977654
Mail: info@bestvision.nl

Bestvision Inspecties BV

Visuele inspecties na asbestsanering

Zijn er sloop- of saneringswerkzaamheden uitgevoerd in uw pand of object? Na asbestverwijdering is een visuele eindcontrole door een geaccrediteerde instelling wettelijk verplicht. Best Vision Inspecties B.V. heeft de accreditatie voor het vrijgeven van asbestsaneringslocaties (NEN 2990) volgens de ISO/IEC 17020 behaald. Best Vision Inspecties B.V. heeft de accreditatie behaald voor visuele inspecties (buitensituaties risicoklasse 1 + 2 en binnensituaties risicoklasse 1). Ons accreditatie nummer is I317.

Inspecties

Best Vision Inspecties BV voert aan de hand van een specifiek inspectieprogramma inspecties uit bij bedrijven die gecertificeerd zijn conform procescertificaat asbestverwijderen of in geval van risicoklasse 1 bij bedrijven die aantoonbaar over asbestkennis beschikken. De inspectie wordt op locatie uitgevoerd en er wordt op locatie gerapporteerd dit geeft voor betrokken partijen direct inzicht in afwijkingen die wel of niet zijn waargenomen. Aan het einde van de inspectie krijgt de opdrachtgever een rapportage, ondersteund door foto’s en tekening gemaakt op de locatie.

Wet- en regelgeving

Wij voeren inspecties uit voor opdrachtgevers als: bedrijven met een SC530 certificaat (asbestsaneerders procescertificaat asbestverwijderen, sloopbedrijven SVMS-007)of bedrijven die risicoklasse 1 saneringen uitvoeren.

Op basis van een visuele inspectie met checklists controleren wij of er sprake is van mogelijke afwijkingen ten opzichte van de geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van de resultaten kan het inspectiegebied worden vrijgegeven, nog een keer worden schoongemaakt of worden afgekeurd. In het laatste geval moet er op een later tijdstip een nieuwe inspectie worden uitgevoerd.

Veiligheid

Naast asbest gerelateerde werkzaamheden verliest Best Vision Inspecties B.V. de arbeidsveiligheid op inspectielocaties niet uit het oog. Onze inspecteurs zijn goed ingevoerd in de wetgeving en voeren controle uit op de werktuigen (trappen, rolsteigers, hoogwerkers) die op locatie worden gebruikt. Ondeugdelijke werktuigen zullen niet worden gebruikt, waardoor de inspectie wordt belemmerd of zelfs wordt afgeblazen totdat er deugdelijke werktuigen aanwezig zijn.

Alle inspecteurs beschikken over eigen persoonlijke veiligheidsmiddelen en eigen valbescherming voor het werken in hoogwerkers.

Beleidsverklaring:

Ten behoeve van accreditatie van het inspectieproces, is een kwaliteitssysteem ontwikkeld en ingevoerd. Best Vision Inspecties B.V. beoogt met de implementatie van dit systeem:

 • het voorkomen van materiële- en milieuschade (ook voorkomen verspreiding van asbest naar mens en/of zijn omgeving bij het verwijderen van asbest);
 • veilig en verantwoord werken volgens wet- en regelgeving werken;
 • zorg dragen voor 100% correcte eindinspecties;
 • het voorkomen van non-conformiteiten door toezichthouders in het werkveld waarin zij actief is;
 • continue verbeteren van de doeltreffendheid van de beheersing en borging;
 • bij voortduring het belang kenbaar maken dat blijvend wordt voldaan aan de eisen van de opdrachtgever, accreditatieschema en vigerende wet- en regelgeving;
 • jaarlijks het beleid vast stellen met betrekking tot zorgvuldigheid en het arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch verantwoord inspecteren;
 • doelstellingen vaststellen en evalueren met betrekking tot de beheersing en borging van het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch verantwoord inspecteren;
 • het succes van de dienstverlening te evalueren door bijvoorbeeld directiebeoordelingen uit te voeren;

Best Vision Inspecties B.V. streeft naar continue verbetering op doeltreffendheid van de beheersing en borging van het inspecteren van asbestsaneringslocaties.

Maak direct een afspraak met ons als u vragen heeft


 • Procescertificaat asbestinventarisatie
 • NEN2991 besmettingsonderzoeken
 • Jaarlijks honderden gebouwen in heel Nederland
Expertise op het gebied van asbest